A l'entorn del coronavirus

A l'entorn del coronavirus

Les notícies a l’entorn del brot epidèmic declarat a Wuhan (Xina) el novembre de 2019 ocupen bona part de l’actualitat informativa. En aquest apunt presentem la informació terminològica sobre aquest tema. Cal tenir en compte que els organismes internacionals que vetllen per la salut estudien el cas i emeten comunicats a mesura que avancen en la recerca o en la determinació de les característiques del virus i de la malaltia que s’hi associa, i això pot fer que la informació també pugui variar. Aquest text s'anirà actualitzant, doncs, a mesura que disposem de més dades.

 

El nom de la malaltia

El nom oficial de la malaltia, anunciat per l’OMS, és COVID-19 (de l’anglès corona virus disease, i la xifra 19, per l’any en què va sorgir). La grafia més adequada en català, de manera similar a altres casos com “SARS” o “MERS”, és amb rodona i majúscules. Com que es tracta d’una sigla que té molta presència mediàtica, en contextos comunicatius de divulgació o periodisme, es pot considerar adequada la tendència a tractar-la com un nom comú (‘covid-19’, com a ‘sida’). En canvi, el mot amb majúscula inicial (‘Covid-19’), que seria un pas intermedi cap a la lexicalització i l’ús en minúscules, no resulta tan adient perquè podria induir erròniament a pensar que es tracta d’un nom propi.

Si es vol fer servir un nom genèric, es pot optar per malaltia per coronavirus o síndrome respiratòria associada a coronavirus. Aquests noms, però, tenen l’inconvenient de no ser prou precisos, perquè hi ha altres malalties o pneumònies causades per altres coronavirus, tant en animals com en éssers humans. La referència a Wuhan podria ser pertinent, però l’OMS ha volgut evitar expressament aquesta associació amb el lloc d’origen en donar el nom a la malaltia. Per tant, es pot triar una solució del tipus malaltia per coronavirus del 2019.

El nom del virus

Si no es fa referència a la malaltia, sinó concretament al virus que la causa, el nom oficial aprovat per l’ICTV (Comitè Internacional de Taxonomia de Virus) és coronavirus SARS-CoV-2, en lloc de “2019-nCoV”, que va ser el nom provisional donat en el moment de declarar-se la malaltia. Tanmateix, l’OMS recomana que en contextos comunicatius de divulgació, periodisme o salut pública no es faci servir aquesta denominació per a evitar la confusió amb el coronavirus de la SARS (SARS-CoV). La seva proposta és fer servir formes denominatives com ara “el virus responsable de la COVID-19” o “el coronavirus de la COVID-19” (anàlogament a les formes virus de la grip o virus de la sida).

El gènere de la sigla COVID

Com a principi, les sigles prenen el gènere que té la forma catalana corresponent completa, tant si la sigla està formada en català com si està agafada d’una altra llengua, que seria el cas que ens ocupa. Per tant, el gènere que pertoca a la sigla COVID-19, manllevada de l’anglès, és el femení (“la COVID-19”), ja que la referència són els mots malaltia síndrome respiratòria, explícits en la denominació catalana desplegada.

Tot i així, en molts contextos orals i escrits es documenta “el COVID-19”, i no “la COVID-19”. Probablement això es deu al fet que el parlant no té present el referent femení implícit en aquesta sigla, que resulta molt poc transparent. També pot ser degut al fet que sovint no es distingeix entre la referència a la malaltia (femení) o al virus (masculí), ja sigui volgudament o per confusió.

Pronúncia de la sigla COVID

Pel que fa a la pronúncia, sembla que en català la forma més natural és pronunciar "COVID" com a mot agut. En la pronúncia de les sigles no se sol fer la reducció vocàlica en les síl·labes àtones en els dialectes que en fan, i per tant se sol pronunciar "cOvid" (no "cUvid").

Pronúncia de coronavirus

Com en totes les paraules compostes, el mot coronavirus té l’accent en el formant virus (a la síl·laba vi-) i un accent secundari en el formant corona (a la síl·laba -ro-). Per tant, en els dialectes que fan reducció vocàlica, la pronúncia habitual ha de ser “curOnavIrus". Això no obstant, com que fa relativament poc que aquest nom circula per la llengua general, pot haver-hi encara vacil·lacions en la pronúncia.

 

Podeu consultar tota la terminologia relacionada amb aquest tema en el diccionari en línia Terminologia de la COVID-19.

 

Més informació en aquests altres apunts:

#termedelasetmana: coronavirus 
#termedelasetmana: epidèmia o pandèmia 
#termedelasetmana: infodèmia
#termedelasetmana: aïllament, confinament i quarantena
#termedelasetmana: unitat de cures intensives (UCI)
#termedelasetmana: equip de protecció individual (EPI)
#termedelasetmana: màscara o mascareta
#termedelasetmana: higiene de mans
#termedelasetmana: infermeria
#termedelasetmana: distància de seguretat
#termedelasetmana: desconfinament
#termedelasetmana: rastreig de contactes
#termedelasetmana: cribratge
#termedelasetmana: test d'antígens
#termedelasetmana: gestió de malalties
Criteris de pronúncia i grafia (COVID-19)

[Font: TERMCAT]