Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
 • ca  calendari, n m
 • es  calendario, n m
 • en  calendar, n

Definició
Un calendari és un paper on hi ha escrits els dies, les setmanes i els mesos de l'any. Amb un calendari sabem quins dies són festa perquè estan pintats d'un color diferent. En un calendari també podem marcar les dates importants, com ara els aniversaris, els sants i els dies que marxem de colònies o a casa d'un amic o d'una amiga.
Un calendario es un papel en el que están escritos los días, las semanas y los meses del año. Con un calendario sabemos los días que son fiesta porque están pintados con un color diferente. En un calendario también podemos marcar las fechas importantes, como los cumpleaños, los santos y los días que nos vamos de colonias o a casa de un amigo o amiga.
A calendar is a sheet of paper on which are written the days, weeks and months of the year. With a calendar we know which days are public holidays because they are shown in a different colour. On a calendar we can also mark important dates such as birthdays, saints days and the dates that we are going to camp or to a friend's house.
 • ca  calor, n f
 • es  calor, n m/f
 • en  heat, n

Definició
Fa calor quan la temperatura és alta perquè el Sol escalfa molt, com a l'estiu, o quan correm o hi ha aire calent d'un radiador. Quan tenim calor notem un aire calent que ens escalfa i, si en tenim molta, podem suar. Si volem sentir menys calor, a l'estiu podem banyar-nos a la piscina o al mar, o encendre l'aire condicionat. Per a nosaltres, els mesos que fa més calor són el juliol i l'agost, i llavors és molt important beure molta aigua.
Hace calor cuando el sol calienta mucho y la temperatura es alta, como en verano, cuando corremos o cuando sale aire caliente de un radiador. Cuando tenemos calor notamos un aire caliente que nos calienta y, si tenemos mucho calor, podemos sudar. Si queremos sentir menos calor, en verano nos podemos bañar en la piscina o en el mar, o encender el aire acondicionado. Los meses en los que tenemos más calor son julio y agosto, así que es muy importante beber mucha agua.
It's hot when the temperature is high because the Sun gives off a lot of heat, as in the summer, or when we run or if there is hot air coming out of a heater. When we feel hot we can feel the hot air that is warming us up, and if we are very hot, we can sweat. If we want to feel cooler, in the summer we can go for a swim in the pool or in the sea, or turn on the air conditioning. In Catalonia and Spain, the hottest months are July and August, when it is very important for us to drink plenty of water.
 • ca  cercle, n m
 • es  círculo, n m
 • en  circle, n

Definició
Un cercle és una forma geomètrica rodona que es pot dibuixar en un full i que té forma de O. Hi ha molts objectes que tenen forma de cercle, com ara una lupa, una roda o una cara.
Un círculo es una forma geométrica redonda que se puede dibujar en un papel y que tiene forma de O. Hay muchos objetos que tienen forma de círculo, como una lupa, una rueda o una cara.
A circle is a geometric shape that can be drawn on a piece of paper and is shaped like an O. There are many objects that are circle shaped, such as a magnifying glass, a wheel or a face.
 • ca  cervell, n m
 • es  cerebro, n m
 • en  brain, n

Definició
El cervell és una part del cos humà que és dins del crani i que serveix per pensar i també per estudiar, llegir, escoltar, parlar, caminar, treballar, escollir… El cervell és tou, arrodonit i està format per neurones. Hi ha animals que també tenen cervell, però és diferent del de les persones. Si no tinguéssim cervell, no seríem persones.
El cerebro es una parte del cuerpo humano que está dentro del cráneo y que sirve para pensar y también para estudiar, leer, escuchar, hablar, andar, trabajar, elegir... El cerebro es blando, redondeado y está formado por neuronas. Hay animales que también tienen cerebro, pero es diferente del de las personas. Si no tuviéramos cerebro no seríamos personas.
The brain is a part of the human body which is inside the skull and is used to think and also to study, read, listen, speak, walk, work, choose …The brain is soft, rounded and is made up of neurones. There are also animals that have brains, but they are different from the human brain. If we didn't have a brain, we wouldn't be people.
cientific | científica cientific | científica

 • ca  cientific | científica, n m, f
 • es  científico | cientrífica, n m, f
 • en  scientist, n

Definició
Un científic o una científica és una persona que fa ciència i que treballa en laboratoris on investiga i fa experiments. Els científics i les científiques pensen, experimenten i busquen coses noves, i, a vegades, també fan invents, com ara màquines o aparells electrònics. Els científics i les científiques també ensenyen el que saben o experimenten a altres persones. Albert Einstein era un científic.
Un científico o una científica es una persona que hace ciencia y trabaja en laboratorios, donde investiga y hace experimentos. Los científicos y científicas piensan, experimentan y buscan cosas nuevas y a veces también hacen inventos, como máquinas o aparatos electrónicos. Los científicos y científicas también enseñan lo que saben o experimentan con otras personas. Albert Einstein era un científico.
A scientist is a person who does science and works in laboratories where they do research and experiments. Scientists think, experiment and look for new things, and sometimes, they also make inventions, such as machines or electronic appliances. Scientists also teach what they know or have experienced to others. Albert Einstein was a scientist.
ciutadà | ciutadana ciutadà | ciutadana

 • ca  ciutadà | ciutadana, n m/f
 • es  ciudadano | ciudadana, n m/f
 • en  citizen, n

Definició
Quan diem que som ciutadans o ciutadanes d'un lloc, significa que vivim allí. Si vivim a Girona o a Sabadell, som ciutadans d'aquestes ciutats.
Cuando decimos que somos ciudadanos o ciudadanas de un lugar, significa que vivimos allí. Si vivimos en Gerona o en Sabadell, somos ciudadanos de estas ciudades.
When we say that we are citizens of a place, that means that we live there. If we live in Girona or Sabadell, we are citizens of these cities.
ciutadà | ciutadana ciutadà | ciutadana

 • ca  ciutadà | ciutadana, n m, f
 • es  ciudadano | ciudadana, n m, f
 • en  citizen, n

Definició
Un ciutadà o una ciutadana és una persona que viu en una ciutat.
Un ciudadano o una ciudadana es una persona que vive en una ciudad.
A citizen is a person who lives in a city.
 • ca  clima, n m
 • es  clima, n m
 • en  climate, n

Definició
El clima és el temps que fa en un lloc, com la temperatura que hi sol fer o si hi fa sol o fred, si sol ploure o nevar. A cada lloc del món hi ha un clima diferent. Al pol Nord hi fa molt fred i al desert hi fa molta calor. En canvi, a Catalunya tenim un clima mediterrani: ni massa fred ni massa calor.
El clima es el tiempo que hace en un lugar, como la temperatura que suele hacer o si suele haber sol, frío, lluvia o nieve. En cada sitio del mundo hay un clima diferente. En el Polo Norte hace mucho frío y en el desierto hace mucho calor. En cambio, en Cataluña tenemos un clima mediterráneo: no hace ni mucho frío ni mucho calor.
The climate is the type of weather you find in one place, such as the usual temperature there or if it is sunny or cold, if it just rains or snows. Each part of the world has a different climate. At the North Pole it is very cold and in the desert it is very hot. In contrast, in Catalonia the climate is Mediterranean: neither too cold nor too hot.
 • ca  comptar, v tr
 • es  contar, v tr
 • en  count, to, v tr

Definició
Quan fem sumes, restes, multiplicacions o divisions, hem de comptar. Per comptar fem servir el cap.
Tenemos que contar cuando hacemos sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Para contar usamos la cabeza.
When we do additions, subtractions, multiplications or divisions, we have to count. To count we use our head.
 • ca  comptar, v tr
 • es  contar, v tr
 • en  count, to, v tr

Definició
Quan comptem, diem quantes coses hi ha, com ara el nombre de llapis de colors que hi ha en una capsa. I diem per ordre: un, dos, tres, quatre, cinc...
Cuando contamos, decimos cuántas cosas hay, como por ejemplo la cantidad de lápices de color que hay en una caja. Y decimos por orden: uno, dos, tres, cuatro, cinco...
When we count, we say how many things there are, such as the number of pencils in a box. And speak in an order: one, two, three, four, five...