Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
  • ca  ordinador, n m
  • es  ordenador, n m
  • en  computer, n

Definició
Un ordinador és una màquina electrònica que serveix per treballar, guardar informació i també per jugar. Ens podem connectar a Internet i escriure i enviar correus, buscar informació, dibuixar, escoltar música, guardar les fotografies i veure vídeos. Té una pantalla i un teclat amb les lletres de l'abecedari, els números i més tecles. Pot tenir un ratolí per poder clicar o moure'ns per la pantalla.
Un ordenador es una máquina electrónica que se utiliza para trabajar, guardar información y también para jugar. Podemos conectarnos a Internet para escribir y enviar correos, buscar información, dibujar, escuchar música, guardar las fotografías y ver vídeos. Tiene una pantalla y un teclado con las letras del abecedario, números y más teclas. Puede tener un ratón para poder clicar o para movernos por la pantalla.
A computer is an electronic machine that we use to work, save information and also to play. We can connect to the Internet and write and send emails, search for information, draw, listen to music, store photos and watch videos. It has a screen and a keyboard with the letters of the alphabet, numbers and other keys. You can have a mouse for clicking on or moving around the screen.
  • ca  ou, n m
  • es  huevo, n m
  • en  egg, n

Definició
Un ou és el que ponen alguns animals, com els ocells, els rèptils i els peixos, i d'ells surten les cries d'aquests animals. Els ous poden ser de diferents mides i, per exemple, els d'estruç són més grans que els de gallina. Els ous de les gallines estan formats per una closca, una clara i un rovell. Nosaltres solem menjar ous de gallina i fem servir aquest aliment quan, per exemple, fem una truita, un ou ferrat o un ou dur, i també quan volem fer una coca, un pastís o unes magdalenes.
Un huevo es lo que ponen algunos animales, como los pájaros, los reptiles y los peces, y de ellos salen las crías de estos animales. Los huevos pueden ser de diferente tamaño, por ejemplo, los del avestruz son más grandes que los de la gallina. Los huevos de las gallinas están formados por una cáscara, una clara y una yema. Nosotros solemos comer huevos de gallina y usamos este alimento para hacer, por ejemplo, una tortilla, un huevo frito o un huevo duro o también cuando queremos hacer una coca, un pastel o magdalenas.
An egg is laid by some animals, such as birds, reptiles and fish, and out of them come the babies of these animals. The eggs can be of different sizes and, for example, ostrich eggs are much bigger than those of hens. Hen's eggs consist of a shell, an egg white and a yolk. We usually eat hen's eggs and we use this food when, for example, we are making an omelette, a fried egg or a hard-boiled egg, and also when we want to make a cake, a gateau or some cakes.
  • ca  oxigen, n m
  • es  oxígeno, n m
  • en  oxygen, n

Definició
L'oxigen és una substància química transparent que es troba a l'aire. Nosaltres respirem oxigen i tots els éssers vius en necessitem per viure. A la Terra hi ha oxigen, però a la resta de l'Univers no n'hi ha, i per això els astronautes van equipats amb oxigen.
El oxígeno es una sustancia química y transparente que está en el aire. Nosotros respiramos oxígeno y lo necesitan todos los seres vivos para vivir. En la Tierra hay oxígeno, pero en el resto del Universo no, y por eso los astronautas van equipados con oxígeno
Oxygen is a chemical that is found in clear air. We breathe in oxygen and all living things need it to live. On Earth there is oxygen, but there isn't any in the rest of the universe, so astronauts are equipped with oxygen.