Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
 • ca  paraula, n f
 • es  palabra, n f
 • en  world, n

Definició
Una paraula és un conjunt de sons que signifiquen alguna cosa i que fem servir per pensar, parlar, escriure i comunicar-nos. Hi ha moltes menes de paraules, unes de més llargues i unes altres de més curtes. Els diccionaris recullen paraules com ara amor, cotxe o cavall. Les paraules en català s'escriuen amb lletres. Tots fem servir paraules. Les persones cegues també fan servir paraules que escriuen amb braille i les persones sordes fan servir paraules que fan amb gestos.
Una palabra es un conjunto de sonidos que significan algo y que usamos para pensar, hablar, escribir y comunicarnos. Hay muchas clases de palabras, unas más largas y otras más cortas. Los diccionarios recogen palabras como amor, coche o caballo. Las palabras en castellano se escriben con letras. Todos usamos palabras. Las personas ciegas también usan palabras que escriben en braille y las personas sordas utilizan palabras que hacen con gestos.
A word is a collection of sounds that mean something and which we use to think, speak, write and communicate. There are many kinds of words, some are longer and others are shorter. Dictionaries contain words such as love, car or horse. In Catalan words are written in letters. We all use words. Blind people also use words but they write in Braille and deaf people use words that they make using gestures.
 • ca  pensar, v intr
 • es  pensar, v intr
 • en  think, to, v intr

Definició
Pensar és fer servir el cervell.
Pensar significa usar el cerebro.
To think is to use the brain.
 • ca  pensar, v intr
 • es  pensar, v intr
 • en  think, to, v intr

Definició
Pensar és rumiar alguna idea, algun problema, algun tema. Quan volem recordar-nos d'alguna cosa o trobar la solució d'un problema, pensem. Hem de pensar quan treballem i no entenem una cosa. Els savis pensen molt.
Pensar significa reflexionar sobre una idea, un problema o un asunto. Cuando queremos recordar algo o encontrar la solución a un problema, pensamos. Tenemos que pensar cuando trabajamos o no entendemos algo. Los sabios piensan mucho.
To think is to consider ideas, problems and particular matters. When we want to remind ourselves about something or find the solution to a problem, we think. We have to think when we work and when we don't understand something. Wise people think a lot.
 • ca  pensar, v intr
 • es  pensar, v intr
 • en  think, to, v intr

Definició
Pensar vol dir imaginar i creure que passarà alguna cosa. Per exemple, podem dir que la Sara va pensar que guanyaria el partit, o que la Martina pensa que de gran serà actriu.
Pensar también significa imaginar y creer que pasará algo. Por ejemplo: podemos decir que Sara pensó que ganaría el partido, o que Martina piensa que de mayor será actriz.
Thinking also means imagining and believing that something will happen. For example, we can say that Sarah thought she would win the match, or that Martina thinks that when she is grown up she will be a great actress.
 • ca  persona, n f
 • es  persona, n f
 • en  person, n

Definició
Una persona és un ésser humà, un nen o una nena, un home o una dona. Les persones som mamífers intel·ligents.
Una persona es un ser humano, niño, niña, hombre o mujer. Las personas somos mamíferos inteligentes.
A person is a human being, a boy or a girl, a man or a woman. People are intelligent mammals.
 • ca  planta, n f
 • es  planta, n f
 • en  sole, n

Definició
Anomenem planta a la part de sota del peu.
Llamamos planta a la parte de abajo del pie.
Sole is the bottom part of the foot.
 • ca  planta, n f
 • es  planta, n f
 • en  floor, n

Definició
Els edificis tenen plantes, que són cadascun dels pisos. Per exemple, podem dir que a l'escola el menjador és a la planta baixa o que visc en una casa amb dues plantes.
Los edificios tienen plantas, que son cada uno de los pisos. Por ejemplo: podemos decir que en la escuela el comedor está en la planta baja o que vivo en una casa con dos plantas.
Buildings have floors. For example, we can say that the refectory is on the ground floor.
 • ca  planta, n f
 • es  planta, n f
 • en  plant, n

Definició
Una planta és un ésser viu que no es desplaça i que necessita sol, aigua i aire per viure. Les plantes creixen de les llavors, tenen arrels i algunes tenen fulles, flors i fruits. Tots els arbres són plantes. Les plantes converteixen el diòxid de carboni en oxigen, i per això són tan importants per a nosaltres. Hi ha plantes que fan més olor que d'altres i algunes es poden menjar. Les plantes poden ser als boscos, als prats, al carrer i, de vegades, nosaltres en tenim a casa o al jardí per decorar. De plantes, n'hi ha de molts tipus: la menta, el fonoll, la violeta, el boix, el roure, el cactus, el gira-sol, la margarida, el plataner, etc.
Una planta es un ser vivo que no se desplaza y que necesita sol, agua y aire para sobrevivir. Las plantas crecen de las semillas, tienen raíces y algunas tienen hojas, flores y frutos. Todos los árboles son plantas. Las plantas convierten el dióxido de carbono en oxígeno, y por eso son tan importantes para nosotros. Hay plantas que huelen más que otras y algunas se pueden comer. Las plantas pueden estar en los bosques, en los prados, en la calles y, a veces, tenemos plantas para decorar la casa o el jardín. Hay muchos tipos de plantas: la menta, el hinojo, la violeta, el roble, el cactus, el girasol, la margarita, etc.
A plant is a living being that can't move and need sun, water and air to live. Plants grow from seeds, have roots and some have leaves, flowers and fruits. All trees are plants. Plants convert carbon dioxide into oxygen, which is why they are so important to us. There are plants that have more scent than others and some can be eaten. Plants can be found in forests, meadows, in the street and, sometimes, we have plants in our home or in the garden for decoration. There are of many types of plants: mint, fennel, violets, box bushes, oak, cactus, sunflowers, daisies, plane trees, etc.
 • ca  problema, n m
 • es  problema, n m
 • en  problem, n

Definició
Un problema és un exercici de matemàtiques en què s'ha de fer una operació per resoldre'l a partir d'unes dades. Els problemes tenen una resposta o solució, encara que alguns siguin molt difícils. Per exemple, un problema seria: "Si jo tinc 8 panets i els he de repartir entre 16 persones, quants trossos li tocaran a cadascú?". La resposta d'aquest problema és que a cada persona li tocarà mig panet. Un altre problema seria: "Si la Nora té 8 pomes i la Berta en té 3, quantes pomes tenen entre totes dues?". S'ha de fer una suma i la resposta és que en tenen 11.
Un problema es un ejercicio de matemáticas en el que hay que hacer una operación para resolverlo a partir de unos datos. Los problemas tienen una solución o respuesta, aunque haya algunos que son muy difíciles. Por ejemplo, un problema sería: "Si Nerea tiene 8 manzanas y Berta tiene 3, ¿cuántas manzanas tienen entre las dos?". Se tiene que hacer una suma y la respuesta o resultado es que tienen 11.
A problem is an exercise in mathematics in which you have to do an operation to resolve it using certain information. Problems have an answer or solution, although some are very difficult. For example, a problem it could be: "If I have 8 bread rolls and I must share them out between 16 people, how many pieces will each person get?". The answer to this problem is that each person it will get half a bread roll. Another problem would be: "If Nora has 8 apples and Berta has 3 apples, how many do they have between them?". You have to do a sum and the answer is that they have 11.
 • ca  problema, n m
 • es  problema, n m
 • en  problem, n

Definició
Un problema és un conflicte que pot tenir qualsevol persona. Per solucionar-lo, s'ha de pensar i raonar. Un problema, per exemple, pot ser que s'hagi trencat una aixeta i que necessitem ajuda per solucionar-ho o que ens enfadem amb un nen o una nena de classe.
Un problema es un conflicto que cualquier persona puede tener. Para solucionarlo, se debe pensar y razonar. Un problema, por ejemplo, puede pasar cuando se rompe un grifo y necesitamos ayuda para arreglarlo o cuando nos enfadamos con un niño o una niña de la clase.
A problem is a conflict that anyone can have. To sort it out, you have to think and reason. One problem, for example, might be that you have a broken tap and need help to get it mended; or perhaps you are angry with a boy or a girl in your class.