Back to top

Petit diccionari de ciència

Rosa Estopà (dir.)

Presentació
 • ca  raó, n f
 • es  razón, n f
 • en  right, n

Definició
La raó és una cosa que pensem i que és certa.
La razón es una cosa que pensamos y que es cierta.
If we think something is right we think it is true.
 • ca  rectangle, n m
 • es  rectángulo, n m
 • en  rectangle, n

Definició
Un rectangle és una figura geomètrica que té quatre costats rectes i quatre vèrtexs o puntes. Els quatre costats no són tots iguals, sinó que n'hi ha dos d'iguals entre ells i els altres dos que també són iguals entre ells; i per això és com un quadrat, però allargat.
Un rectángulo es una figura geométrica que tiene cuatro lados rectos y cuatro vértices o puntas. No todos los cuatro lados son iguales, sino que hay dos entre ellos que son iguales, y otros dos que también son iguales entre ellos; por eso es como un cuadrado, pero alargado.
A rectangle is a symmetrical geometric figure that has four vertices or points. The four sides are not all equal, instead, two of them are one length and the other two are another length; this is why it is like a square but elongated.
 • ca  rectangle, adj
 • es  rectángulo | rectángula, adj
 • en  rectangular, adj

Definició
Una cosa és rectangle si té forma de rectangle. Hi ha objectes que tenen forma de rectangle, com ara una pissarra, una catifa, un full o una carpeta. Quan diem, per exemple, que un quadre és rectangle, significa que el quadre té aquesta forma.
A thing is rectangular if it is the shape of a rectangle. There are objects that are rectangle shaped, such as a blackboard, a carpet, a sheet of paper or a folder. When we say, for example, that a picture is rectangular, it means that the picture has this shape.
Una cosa es rectángula si tiene forma de rectángulo. Hay objetos que tienen forma de rectángulo, como una pizarram una alfombra, un folio o una carpeta. Cuando decimos, por ejemplo, que un cuadro es rectángulo, significa que el cuadro tiene esta forma.
 • ca  rellotge, n m
 • es  reloj, n m
 • en  clock, n
 • en  watch, n

Definició
Un rellotge és un objecte que serveix per saber l'hora que és. Els rellotges poden tenir moltes formes, tot i que solen ser rodons, i poden estar fets de molts materials. Alguns rellotges marquen l'hora amb busques que donen voltes sense parar: una de petita i curta marca les hores, una de mitjana marca els minuts, i a vegades també n'hi ha una de més prima i llarga, que és la que va més de pressa, que assenyala els segons. Hi ha rellotges digitals que van molt bé per fer esport i que marquen les hores amb números de l'1 al 24. Hi ha rellotges de paret, com els que hi sol haver a les cuines de les cases o a les parets dels campanars, rellotges de polsera, que es posen al canell, i rellotges de sol, que utilitzen la llum del Sol.
Un reloj es un objeto que sirve para saber qué hora es. Los relojes pueden tener muchas formas, aunque suelen ser redondos, y pueden estar hechos de muchos materiales. Algunos relojes marcan la hora con agujas que dan vueltas sin parar: una pequeña y corta marca las horas, una mediana marca los minutos y, a veces, también hay una más fina y larga, que es la que va más rápido e indica los segundos. Hay relojes digitales que van muy bien para hacer deporte y que marcan las horas con números del 1 al 24. Hay relojes de pared, como los que suele haber en las cocinas de las casas o en las paredes de los campanarios; relojes de pulsera, que se ponen en la muñeca; y relojes de sol, que utilizan la luz solar.
A watch or clock is an object you use to know what time it is. Watches and clocks can be lots of shapes, although they are usually round, and they can be made from all sorts of materials. Some watches and clocks show the time with hands that go round non-stop: one small short one for the hours, one middle sized one shows the minutes, and sometimes there is one which is longer and thinner, which is the one which goes fastest and shows the seconds. There are digital watches that are really good for sports and show the hours with numbers from 1 to 24.

There are wall clocks, like the ones in the kitchens of houses or on churches, wrist watches that you put on your wrist and sundials that use sunlight.
 • ca  respirar, v intr
 • es  respirar, v intr
 • en  breathe, to, v intr

Definició
Quan respirem, agafem i traiem aire per la boca o pel nas. Els éssers vius hem de respirar per viure perquè necessitem oxigen. Quan agafem aire, els pulmons agafen oxigen i treuen diòxid de carboni. Quan estem refredats, ens costa més respirar perquè tenim el nas tapat.
Cuando respiramos, cogemos y soltamos aire por la boca o por la nariz. Los seres vivos tenemos que respirar para vivir porque necesitamos oxígeno. Cuando cogemos aire, los pulmones cogen oxígeno y sacan dióxido de carbono. Cuando nos resfriamos, nos cuesta más respirar porque tenemos la nariz tapada.
When we breathe, we take and draw in air through our mouth or nose. As living beings, we must breathe in order to live because we need oxygen. When we take in air, our lungs draw in oxygen and get rid of carbon dioxide. When we have a cold, it is more difficult for us to breathe because we have a blocked up nose
 • ca  resta, n f
 • es  resta, n f
 • en  subtraction, n

Definició
Una resta és una operació matemàtica que consisteix a treure un número d'un altre. Per exemple, 6 menys 2 és igual a 4. Per representar una resta fem servir el signe menys (-), que és una ratlleta. La resta és el contrari de la suma.
Una resta es una operación matemática que consiste en sacar un número de otro número. Por ejemplo: 6 menos 2 es igual a 4. Para representar una resta usamos el signo menos (-), que es una rayita. La resta es lo contrario de la suma.
A subtraction is a mathematical operation which consists in taking one number from another. For example, 6 minus 2 equals 4. To represent a subtraction we use the minus sign (-), which is a small straight line. Subtraction is the opposite of addition.