Sobre el cercador

El cercador d'aquest portal consulta les fitxes terminològiques de l’àmbit de les ciències de la salut que formen part del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT): Versió de treball, en curs d'elaboració. 

S’adreça principalment als professionals de la salut que tenen la necessitat d’utilitzar aquests termes en contextos comunicatius en català, i a traductors i mediadors lingüístics que treballen amb textos de l’àmbit en editorials, mitjans de comunicació, universitats, etc.

Si no hi trobeu el terme que cerqueu o voleu fer-nos algun suggeriment podeu fer-nos arribar la vostra petició per mitjà del formulari de contacte

1. Quins continguts consulta el cercador?

El Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT): Versió de treball, obra en curs d'elaboració, va partir inicialment del corpus terminològic del Diccionari enciclopèdic de medicina (1a edició en línia i 2a edició en línia). El seu contingut es va revisant progressivament i s'actualitza de manera periòdica. Anualment es fa una actualització global.

 

Les fitxes recullen sempre una denominació en català, amb la categoria lèxica corresponent i la referència a l’àrea o àrees temàtiques a què pertany el terme. A més, la majoria de les fitxes també inclouen els equivalents corresponents en altres llengües, sobretot en castellà, francès i anglès, una definició en català i notes amb precisions conceptuals o lingüístiques. També poden incloure eventualment, equivalents en alemany i italià i, en els casos pertinents, nomenclatures científiques, com ara el codi CAS o el nom científic.

 

De vegades, al costat de la denominació d’alguns manlleus no adaptats s’indica entre claudàtors la llengua de procedència per a advertir que la pronúncia habitual del mot no segueix les regles fonètiques del català, sinó les de la llengua assenyalada.

 

2. Com s'identifiquen les fitxes noves?

Per facilitar que els usuaris puguin ponderar la informació que s'ofereix, s’ha establert un sistema de marcatge simple, que identifica les fitxes en què s'ha fet alguna intervenció significativa a partir del corpus inicial:
 

-- <.FITXA MODIFICADA>: Identifica les fitxes en què s’han fet canvis per a millorar-ne o homogeneïtzar-ne el contingut.

-- <.FITXA REVISADA>: Identifica les fitxes revisades per l’equip terminològic.
 

Per contra, en les fitxes que no porten cap indicació de marcatge els canvis eventuals respecte les fitxes de partida no es consideren significatius.
 

3. Com funciona la cerca?

La cerca bàsica busca el text de consulta només en les denominacions de les fitxes terminològiques. Aquesta modalitat de cerca permet filtrar el text de la consulta per àrea temàtica i llengua.

 

La cerca avançada permet escollir entre diversos filtres associats al text de la consulta. D’una banda, per les condicions de coincidència següents: aproximat, és igual a, comença per, conté, acaba en. D’altra banda, també permet cercar en els camps de denominacions, definicions i notes; i filtrar la resposta segons l’àrea temàtica. En el cas de la cerca per denominacions, es pot filtrar el resultat segons les llengües, les categories lèxiques i les jerarquies disponibles.

 

La cerca funciona per aproximació, de manera que obté com a resultat tant les unitats que coincideixin exactament amb el text de la consulta com les que presenten alguna variació. La unitat de cerca és el segment de text entre espais.

 

La cerca no té en compte les majúscules, però sí que distingeix els accents i els altres signes gràfics com la dièresi, el guionet, etc.

4. Com es presenten els resultats?

Com a resultat de la cerca, s’informa del nombre de resultats coincidents i aproximats trobats i es mostra la llista de les denominacions principals de les fitxes que compleixen els criteris de cerca.

 

La presentació de les fitxes mostra sempre, en blocs separats, els resultats amb coincidència exacta, els que contenen el segment, i els aproximats. L’ordre de presentació dels resultats és alfabètic, a partir de la denominació principal de la fitxa.

 

Fent clic a cada resultat, s’obre a sota cada una de les fitxes obtingudes com a resposta. I fent clic a la icona corresponent es pot compartir la fitxa i enllaçar-la.

5. Abreviatures utilitzades

Categories lèxiques
n m nom masculí
n m pl nom masculí plural
n f nom femení
n f pl nom femení plural
n n nom neutre
n m, f nom masculí i femení
n m/f nom masculí o femení
adj adjectiu
v tr verb transitiu
v tr pron verb transitiu pronominal
v prep verb preposicional
v prep pron verb preposicional pronominal
v intr verb intransitiu
v intr pron verb intransitiu pronominal
v tr/prep verb transitiu o preposicional
adv adverbi
interj interjecció
loc llat locució llatina

Remissions
sin. sinònim absolut
sin. compl. sinònim complementari
var. ling. variant lingüística
abrev. abreviatura
den. com. denominació comercial
den. desest. denominació desestimada
veg. vegeu

Altres
sbl símbol
nc nom científic
cod codi